UVJETI PUTOVANJA TURISTIČKE AGENCIJE “LILY TOURS”

 

 1. OPĆE ODREDBE

Ovdje objavljeni opći uvjeti i upute sastavni su dio svih aranžmana i Ugovora o putovanju između Turističke agencije „Lily Tours“ kao organizatora putovanja i putnika odnosno ugovaratelja putovanja. Ovi Opći uvjeti vrijede samo za aranžmane u kojima je agencija „Lily Tours“ organizator te se isti ne primjenjuju u slučaju da agencija posreduje i /ili prodaje usluge drugih turističkih agencija. U tom slučaju se primjenjuju Opći uvjeti agencije koja je odgovorni organizator

 1. PRIJAVA ZA PUTOVANJE

Prijave se mogu obaviti osobno u agenciji Lily Tours, telefonom, telefaksom, e-mailom ili drugim sredstvima daljinske komunikacije. Na temelju prijave agencija će putniku ponuditi ugovor koji se smatra obvezujućim nakon što su ga potpisale ugovorne strane ili na drugi način jasno potvrdile svoju suglasnost ( telefon, internet, fax, elektronska pošta, stavljanje na raspolaganje broja kreditne kartice, uplata na žiro račun ili na blagajni agencije). Smatra se da je putnik prilikom potpisivanja Ugovora o putovanja odnosno obvezujuće prijave upoznat s općim uvjetima i potpuno je suglasan sa njima.  Opće uvjete putovanja putnik može zatražiti u agenciji ili pročitati na web stranici www.lily-tours.com, gdje su posebno označeni i dostupni. U slučaju da je u pojedinom programu objavljena odredba različita od objavljenih u točkama Općih uvjeta, vrijedi ono što je navedeno u programu.

 1. REZERVACIJE I PLAĆANJE

Prilikom prijave putnik uplaćuje 30% cijene aranžmana kao potvrdu rezervacije (ukoliko u programu nije drukčije  navedeno).  Ostatak aranžmana uplaćuje se 21 dan prije puta ili se osigurava obročna naplata          putem kreditnih kartica.  Za sva obročna plaćanja od 2 do 12 rata Agencija obračunava manipulativne troškove u iznosu od 5%. Prilikom prijave putnik je dužan navesti sve podatke i priložiti dokumente koje zahtjeva program putovanja. U slučaju da putnik prilikom prijave ne navede točne podatke odgovoran je za sve troškove odnosno posljedice nastale zbog netočnih podataka. Za tzv. „rezervacije na upit“ uplaćuje se akontacija prema cjeniku odgovornog organizatora. Agencija Lily Tours neće prihvatiti prijavu rezervacije na upit bez uplaćene akontacije. Ako Putnik ne prihvati potvrđenu rezervaciju koja je učinjena prema njegovom zahtjevu, Lily Tours će zadržati uplaćenu akontaciju za pokriće troškova rezervacije. U slučaju uplaćenog i potvrđenog aranžmana, svaka promjena datuma i korisnika putovanja podložna je doplati prema važećim cjenicima usluga organizatora putovanja ili pružatelja usluge.

 1. PREDUGOVORNE INFORMACIJE (ponuda putovanja na web stranici, brošuri, letku, katalogu i slično)

Agencija Lily Tours posvećuje veliku pozornost prezentaciji programa na promidžbenim materijalima (web stranica, letci, katalozi i slično), ali su moguće nepravilnosti i greške koje će Lily Tours nastojati ispraviti u što skorijem roku. Lily Tours ne odgovara za eventualne pogreške u tisku, na web stranici, niti za naknadne promjene u novim izdanjima promidžbenih materijala i programa na koje je skrenuta pažnja Putniku, a prije zaključenja Ugovora, pa se u tom smislu smatraju mjerodavnima podaci navedeni u Ugovoru.

 1. CIJENE

Cijene putovanja su objavljene u programu putovanja i vrijede od dana objave programa te uključuju usluge koje su u programu navedene pod „cijena uključuje“: Putnik je uz osnovnu cijenu turističkog aranžmana dužan platiti i sve obavezne doplate. Cijene navedene u programima bazirane su na osnovi ugovora s našim partnerima i ne moraju odgovarati cijenama objavljenim na licu mjesta te eventualna razlika ne može biti predmet prigovora. Organizator zadržava pravo promjene objavljenih cijena u slučaju promjene cijena usluga, odnosno ako nastupe izvanredne okolnosti (promjene tečaja valuta, cijene prijevoza , goriva i slično) o čemu će na vrijeme obavijestiti korisnika programa.

 1. POSEBNE PONUDE / LAST MINUTE / “FORTUNA” PUTOVANJA I POKLON BONOVI

Ako je putnik sklopio Ugovor o organiziranju putovanja kao “last minute” (putovanje u posljednji trenutak) ili ugovor kod kojeg ime objekta u kojem boravi putnik doznaje tek po dolasku u destinaciju (akcije pod nazivima: fortuna, rulet, no name hotel i sl.), tada prihvaća sve rizike takvog putovanja. Ta putovanja sadrže u sebi neizvjesne činjenice na koje organizator ne može utjecati, a putnik je prvenstveno zbog povoljnije cijene prihvatio takvo putovanje pa zbog toga putnik nema pravo prigovora prema organizatoru, naročito s osnove izbora i kvalitete smještajnog objekta i s tim povezanih usluga. U slučaju slabe prodaje aranžmana, organizator zadržava pravo sniženja cijene te primijeniti posebne marketinške akcije u svrhu bolje prodaje aranžmana. Putnici koji su uplatili aranžman po punoj cijeni nemaju pravo na povrat razlike cijene aranžman. Poklon bon koji je uplaćen u agenciji Lily Tours, vrijedi godinu dana od dana izdavanja poklon bona, vrijedi samo na osobu koja je nositelj poklon bona. Poklon bon ne može se prenostiti na druge osobe niti ga se može zamijeniti za novac.  

 1. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA

Hoteli i apartmani ponuđeni u programu opisani su prema službenoj kategorizaciji u vrijeme izdavanja programa. Prehrana, komfor, usluge i druge ponude hotela su podnadzorom lokalnih turističkih organizacija, a standardi smještaja i usluga različiti su u svakoj državi i nisu usporedivi. Organizator ne preuzima odgovornost za bilo kakvu usmenu ili pismenu informaciju koja nije u skladu opisa usluga u svakom pojedinom programu.

 1. PRTLJAGA

Kod zrakoplovnog prijevoza putnik ima pravo na besplatni prijevoz prtljage prema uvjetima aviokompanije s kojom leti, a za višak prtljage putnik doplaćuje direktno u zračnoj luci prema uvjetima I važećem cjeniku avio kompanije. Za prijevoz posebne prtljage (bicikli, golf oprema I sl.) putnik je dužan doplatiti troškove prijevozniku. Djeca do 2. godine nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage.

Organizator nije odgovoran za izgubljenu ili oštećenu prtljagu. Preporučamo policu osiguranja prtljage.

Organizator isto tako nije odgovoran za krađu ptljage, te dragocjenosti i putnih dokumenata u smještajnom objektu (Preporučamo najam sefa).

 1. ZDRAVSTVENI PROPISI

Prema propisima Svjetske zdravstvene organizacije, putnik je dužan cijepiti se za putovanja u pojedine zemlje I za to pribaviti odgovarajuće dokumente. Kada takav propis nastupi nakon zaključivanja ugovora, cijepljenje je i tada obavezno i ne može biti razlogom raskida  ugovora ukoliko nije protivno zdravlju putnika. U tom slučaju putnik prilaže liječničku potvrdu.
Putnik je dužan obavijestiti Lily Tours o svim činjenicama u pogledu svog zdravlja, navika i sl., a koje bi mogle ugroziti odvijanje putovanja (ako iz zdravstvenih razloga traži određenu vrstu hrane, boluje od kronične bolesti, alergija i sl.).

 1. OBVEZE ORGANIZATORA PUTOVANJA
  Organizator je dužan brinuti o provedbi usluga kao i izboru izvršitelja usluga pažnjom dobrog organizatora te brinuti o pravima i interesima putnika suglasno dobrim običajima u turizmu. Organizator je dužan putniku pružiti sve ugovorene usluge za uplaćeno putovanje I izdati odgovarajuće dokumente. Organizator isključuje svaku odgovornost u slučaju promjena i neizvršenja usluga prouzročenih višom silom, te zbog kašnjenja prijevoznih sredstava za koje prijevoznik ne odgovara prema propisima i međunarodnim konvencijama. U ovim slučajevima putnik podmiruje sve dodatne troškove.
 2. OBVEZE KORISNIKA PROGRAMA (PUTNIKA)

Korisnik programa je dužan organizatoru prilikom rezervacije pružiti podatke i predati dokumente potrebne za organizaciju programa. Putnik je dužan brinuti se da on osobno, njegovi dokumenti i prtljaga ispune uvjete predviđene viznim, graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima, kako RH, tako i zemlje u koju se putuje. Ukoliko putnik zbog nepoštivanja propisa ne može nastaviti putovanje, sam snosi sve

troškove i posljedice koje zbog toga nastanu. Ukoliko putnik za vrijeme trajanja putovanja izgubi putne dokumente ili mu budu ukradeni, dužan je na vlastiti trošak osigurati nove. Putnik je također dužan pridržavati se kućnog reda u ugostiteljskim i hotelskim objektima te surađivati s predstavnikom organizatora putovanja i davateljima usluga u dobroj namjeri. U slučaju nepoštivanja navedenih obveza, putnik odgovara za načinjenu štetu, a agencija “Lily Tours” otklanja svaku odgovornost za takvu štetu. U tom slučaju iznos štete putnik podmiruje kod vlasnika objekta (hotela, apartmana, broda i sl.) na recepciji.

Preporučujemo svakom putniku da se osobno informira na web-stranici http://www.mvp.hr i pogleda popis država visokog ili umjerenog rizika prema mišljenju MVP-a RH. Nevaljane putne isprave, odnosno neodobravanje vize koje ima za posljedicu odustajanje od putovanja, ni u kojem pogledu ne obavezuje agenciju “Lily Tours” te se primjenjuju uvjeti otkaza putovanja.

 1. PRAVO ORGANIZATORA NA OTKAZ PUTOVANJA

“Lily Tours” zadržava pravo na otkaz putovanja najkasnije 48 sati prije polaska ukoliko se ne prijavi dovoljan broj putnika, zbog više sile odnosno zbog nepredviđenih događaja na koje nema utjecaj niti ih je bio u mogućnosti izbjeći, te ako je putovanje otkazao organizator putovanja za kojeg  je “Lily Tours” bio posrednik

 1. OTKAZIVANJE PUTOVANJA OD STRANE PUTNIKA

Ako putnik otkaže ili prekine putovanje, mora to učiniti pismeno. Datum pismenog otkaza predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova, koje će naplatiti organizator putovanja, prema slijedećoj ljestvici:

13.1.   EUROPSKA PUTOVANJA, ODMORI, SKIJANJE:

 • do 30 dana prije polaska– 40% cijene aranžmana, a najmanje 200 kn,
 • 29 do 22 dana prije polaska – 60% cijene aranžmana,
 • 21 do 15 dana prije polaska– 80% cijene aranžmana,
 • 14 do 0 dana prije polaska – 100% cijene aranžmana,
 • nakon polaska odnosno nedolazak “no show” – 100% cijene aranžmana.

 13.2. VELIKE EUROPSKE TURE (trajanje od 7 ili više dana)

 • do 61 dan prije polaska – 25% cijene aranžmana
 • 60 do 46 dana prije polaska – 40% cijene aranžmana
 • 45-32 dana prije polaska – 50% cijene aranžmana
 • 31 do 0 dana prije polaska – 100% cijene aranžmana
 • nakon polaska odnosno nedolazak “no show” – 100% cijene aranžmana

13. 3. DALEKA PUTOVANJA, TEČAJEVI STRANIH JEZIKA, GOLF PUTOVANJA:

 • do 45 dana prije polaska– 40% cijene aranžmana
 • 44 do 30 dana prije polaska – 80% cijene aranžmana,
 • 29 dana prije polaska i dan odlaska – 100% cijene aranžmana,
 • nakon polaska odnosno nedolazak “no show” – 100% cijene aranžmana.

13.4. KRSTARENJA – GRUPNI POLASCI (vrijedi za raspisane grupne polaske):

 • Više od 90 dana prije dana početka usluge – 30% cijene aranžmana , min. 800,00 kn po osobi
 • 90 do 61 dana prije dana početka usluge – 40% cijene aranžmana,
 • 60 do 45 dana prije dana početka usluge – 55% cijene aranžmana,
 • 44 do 21 dana prije dana početka usluge – 75% cijene aranžmana,
 • 20 dana prije početka usluge uključujući i dan odlaska – 100% cijene aranžmana

 VAŽNO:  Grupni uvjeti se mogu razlikovati od gore navedenih, a u skladu su s uvjetima brodara za pojedino            

                 krstarenje

13.5. KRSTARENJA- INDIVIDUALNI POLASCI

       Krstarenja koja traju 16 dana ili manje:

 • do 60 dana prije dana početka usluge – fiksna naknada štete u iznosu od 400 kn po osobi,
 • 59 do 30 dana prije dana početka usluge – 30% cijene aranžmana,
 • 29 do 22 dana prije dana početka usluge – 40% cijene aranžmana,
 • 21 do 15 dana prije dana početka usluge – 60% cijene aranžmana,
 • 14 do 8 dana prije dana početka usluge – 80% cijene aranžmana,
 • 7 dana prije početka usluge uključujući i dan odlaska – 100% cijene aranžmana.

VAŽNO: mogući su drugačiji uvjeti za krstarenja duža od 16 dana, krstarenja svijetom, last minute krstarenja itd.

 Pri sastavljenim programima (krstarenje, prijevoz, hotelski smještaj, izleti…) za svaki dio aranžmana  vrijede  vlastiti opći uvjeti.  Otkazni uvjeti naznačeni u ovim Općim uvjetima ne primjenjuju se za zrakoplovne karte te za usluge rezervirane po posebnim uvjetima (tzv. Non-refundable). Za svaku takvu uslugu trošak otkazivanja može biti 100% na dan kupnje.

 

NAPOMENA: Neovisno o gore navedenim troškovima otkaza putovanja, postoji mogućnost i viših troškova i to onda kada isto uvjetuju važeći uvjeti prodaje te ih nalažu poslovni partneri, a odnosi se na sve vrste putovanja.

 

U slučaju otkaza od strane organizatora ili putnika, putnik nema pravo na naknadu troškova za vizu, troškova za cijepljenje i trošak putnog osiguranja.

Putnik nema pravo na nikakav povrat u sljedećim primjerima:

 • ukoliko pravovremeno ne stigne na polazak predviđeni prema programu,
 • ukoliko iz bilo kojih razloga prijevremeno prekine putovanje,
 • ukoliko nema valjanih dokumenata (osobnih dokumenata, viza..).
 1. PUTNO OSIGURANJE

Sklapanjem ugovora o putovanju smatra se da su putnicima ponuđena i preporučena putna osiguranja: dragovoljno zdravstveno osiguranje za vrijeme puta i boravka u inozemstvu, osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, osiguranje prtljage, te osiguranje od otkaza putovanja. U slučaju da putnik želi ugovoriti navedena osiguranja ona se mogu ugovoriti direktno kod osiguravatelja ili u agenciji Lily Tours pri čemu

agencija djeluje kao posrednik osiguravajućeg društva. Ukoliko putnik na vrijeme ne dostavi potrebne podatke za izradu police osiguranja smatra se da putnik ne želi ugovoriti putno osiguranje ili da će ga ugovoriti samostalno.

 1. OSIGURANJE O OTKAZA PUTOVANJA

Ukoliko putnik prilikom prijave za putovanje predviđa da bi zbog određenih situacija morao otkazati putovanje, preporučamo uplatu police osiguranja od otkaza. Osiguranje od otkaza putovanja ugovara se odmah prilikom rezervacije putovanja, te ga nije moguće ugovoriti naknadno. Osiguranje od otkaza vrijedi samo u slijedećim slučajevima i to uz pismenu potvrdu: vojni poziv, bolest, smrtni slučaj u užoj obitelji. 

Kod otkazivanja aranžmana ne isplaćuje se trošak nabavke vize i police putnog osiguranja. Uplatom police osiguranja od otkaza, putnik sva svoja potraživanja prenosi na osiguravajuće društvo koje u pravilu vraća 90% cijene uplaćenog aranžmana.

 1. JAMČEVINA

Agencija “Lily tours” kao organizator putovanja zaključila je s osigurateljem Ugovor o osiguranju za slučaj platne nemogućnosti ili stečaja. Polica osiguranja broj: 45-7002692242 . Ugovaratelj/putnik treba u slučaju organizatorova stečaja na najbrži način kontaktirati UNIQA OSIGURANJE d.d. na broj telefona: 01/6324-200.

 1. OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu Turistička agencija “Lily tours” sklopila je policu osiguranja od odgovornosti sa UNIQA OSIGURANJE d.d., polica broj: 11-7002692243

 1. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Putnik osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podatci putnika koriste se u procesu realizacije tražene    

      usluge, uključivo i prosljeđivanje osobnih podataka trećim osobama u zemlji i inozemstvu, te osiguravateljima

      ukoliko putnik ugovara izabrana osiguranja preko Lily Tours-a. Svi se podaci o putnicima strogo čuvaju i

      dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Lily Tours-a i poslovni

      partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti. Ovi se podaci mogu, uz privolu putnika, koristiti i

      za daljnju međusobnu komunikaciju i za dostavu marketinških poruka Lily Tours-a.. Lily Tours se obvezuje

      osobne podatke čuvati u bazi podataka, sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka, odnosno općoj uredbi o

       zaštiti osobnih podataka (GDPR).

 1. INFORMACIJE

Obavijesti koje putnik usmeno dobije na prijavnome mjestu ne obavezuju organizatora u većoj mjeri nego što su to obavijesti i informacije navedene u samom programu putovanja. 

 1. REKLAMACIJE

Ako su usluge iz programa nepotpuno ili nekvalitetno izvršene, putnik ima pravo uložiti pismenu reklamaciju, najkasnije 8 dana nakon završetka putovanja. Naglašavamo da je u interesu putnika da svakako uputi svoj prigovor davatelju usluga na licu mjesta. Ukoliko putnik ne prihvati na samome mjestu ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, organizator neće uvažiti naknadnu putnikovu reklamaciju, niti na nju odgovoriti. Ako uzrok prigovora nije  otklonjen, putnik traži potvrdu od predstavnika ili izvršitelja usluga i prilaže je uz pismeni prigovor. Organizator je dužan donijeti pismeno rješenje na ovaj prigovor u roku 14 dana. Organizator može odgoditi rok rješenja pritužbe zbog prikupljanja informacija i provjere navoda žalbe kod izvršitelja usluga.

 

ODGOVORNI ORGANIZATOR: Turistička agencija ”Lily Tours” vl. Ljiljana Čulek,  Varaždin

                                                                 ID.KOD: HR-AB-42-05010000412