UVJETI PUTOVANJA TURISTIČKE AGENCIJE “LILY TOURS”

 

 1. OPĆE ODREDBE

Ovdje objavljeni opći uvjeti i upute sastavni su dio govora između Turističke agencije „Lily Tours“, u daljnjem tekstu organizator putovanja i putnika te su pravno obvezujući za obje strane. U slučaju da je u pojedinom programu obavljena odredba različita od objavljenih uvjeta u točkama ovih općih uvjeta, primjenjuje se odredba/uvjet objavljen u programu.

 

 1. PRIJAVE I UPLATE

Prijave za putovanje primaju se u Turističkoj agenciji “Lily Tours”.
Na temelju primljene prijave Organizator će Ugovaratelju ponuditi Ugovor koji se smatra obvezujućim nakon što su ga potpisale ugovorne stranke ili na drugi način jasno potvrdile svoju suglasnost (Internet, fax, elektronska pošta, stavljanje na raspolaganje broja kreditne kartice, uplata na žiro račun), a proizvodi pravne učinke kad agencija do ugovorenog roka primi odgovarajuću uplatu:
a) prilikom prijave kupac uplaćuje 30% vrijednosti aranžmana, a preostalih 70% iznosa treba uplatiti najkasnije 21 dan prije polaska na put, osim u slučajevima kad su za pojedina putovanja istaknuti posebni uvjeti plaćanja
b) za “rezervacije na upit” uplaćuje se akontacija prema cjeniku odgovornog organizatora. Organizator neće prihvatiti prijavu rezervacije na upit bez uplaćene akontacije. Ako putnik ne prihvati potvrđenu rezervaciju koja je učinjena prema njegovom zahtjevu, organizator će zadržati uplaćenu akontaciju za pokriće troškova rezervacije.

 

 1. SADRŽAJ I CIJENE ARANŽMANA

Sadržaj aranžmana čini, odnosno cijena aranžmana uključuje sve što je organizator putovanja naveo u programu putovanja. Posebne usluge su usluge koje nisu uključene u cijenu pa ih stoga putnik posebno plaća. Ove se usluge trebaju zatražiti prilikom prijave i doplaćuju se na cijenu aranžmana. Fakultativne i posebne usluge koje putnik zatraži tijekom trajanja putovanja plaćaju se turističkom pratitelju ili predstavniku organizatora putovanja u valuti zemlje u kojoj se usluga pruža. Cijene aranžmana objavljene su u kunama, a izračunate su prema cijenama usluga u referentnim valutama po prodajnom tečaju poslovne banke organizatora putovanja na određeni dan. U slučaju promjene tečaja za više od 2% agencija zadržava pravo promijene cijena. Organizator zadržava pravo promjene objavljenih cijena u slučaju promijene cijena smještaja, prehrane, prijevoznih i dr. usluga, odnosno u slučaju promijene vrijednosnog odnosa valuta koje su osnova za izračunavanje cijene aranžmana. Za povišenje cijene aranžmana do 10% nije potrebna suglasnost kupca (povećanje se obračunava na sve dijelove uplate). U slučaju povišenja cijena većeg od 10%, kupac ima pravo odustati od putovanja bez obveze na nadoknadu štete.

 

 1. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA

Ponuđeni hoteli, apartmani ili drugi objekti u  programima Turističke agencije”Lily Tours”opisani su prema službenoj kategorizaciji dotične zemlje u trenutku izdavanja programa. Ukazujemo da se lokalna kategorizacija u pojedinim zemljama bitno razlikuje. Smještaj, prehrana, udobnost i druge usluge pod nadzorom su mjesnih i državnih turističkih uprava, a standardi smještaja i usluga su različiti i nisu usporedivi. Turistička agencija”Lily Tours” ne preuzima odgovornost za bilo koju usmenu ili pismenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga i objekata u  programima važećim za navedeno putovanje, a koja je dana bilo od strane djelatnika Turističke agencije”Lily Tours” ili neke treće osobe.
Raspored smještaja u sobama ili apartmanima određuje recepcija u mjestu boravka. Ukoliko putnik nije izričito ugovorio sobu/apartman posebnih odlika, prihvatit će bilo koju službeno registriranu sobu/apartman za izdavanje u pojedinom objektu ili destinaciji opisanom u programu putovanja. Smještaj nije moguć prije 16 sati na dan početka korištenja usluge, a isti se mora napustiti do 10 sati na dan završetka korištenja usluge, ukoliko u programu putovanja nije drugačije navedeno. Za kasnije individualne dolaske u smještajne objekte (iza 20 sati) potrebno je prethodno, najmanje jedan dan prije polaska na put, o tome obavijestiti Turističku agenciju “Lily Tours”, ukoliko takav kasniji dolazak nije predviđen programom putovanja.

 

 1. PUTNI DOKUMENTI, POŠTIVANJE PROPISA

Putnik koji se prijavljuje za putovanje u inozemstvo mora imati važeće putne dokumente. Putnik je prilikom prijave ili do isteka roka koji je naveden u programu dužan Turističkoj agenciji “Lily Tours” dostaviti sve potrebne podatke i dokumente za ishođenje vize za zemlju u koju se putuje. Turistička agencija”Lily Tours” ne jamči ishođenje vize. Ukoliko putnik ne ispuni navedene obaveze, smatrat će se da je putnik odustao od putovanja. Putnik je dužan poštivati carinske i devizne propise. Ukoliko putnik zbog nepoštivanja propisa ne može nastaviti putovanje, sam snosi sve troškove i posljedice koje zbog toga nastanu. Ukoliko putnik za vrijeme trajanja putovanja izgubi putne dokumente ili mu budu ukradeni, dužan je na vlastiti trošak osigurati nove. Putnik je dužan brinuti se da on osobno, njegovi dokumenti i prtljaga ispune uvjete predviđene viznim, graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima, kako RH, tako i zemlje u koju se putuje, pridržavati se kućnog reda u ugostiteljskim i hotelskim objektima te surađivati s predstavnikom organizatora putovanja i davateljima usluga u dobroj namjeri. U slučaju nepoštivanja navedenih obveza, putnik odgovara za načinjenu štetu, a Turistička agencija “Lily Tours”otklanja svaku odgovornost za takvu štetu. U tom slučaju iznos štete putnik podmiruje kod vlasnika objekta (hotela, apartmana i sl.) na recepciji. Preporučujemo svakom putniku da se osobno informira na web-stranici http://www.mvp.hr i pogleda popis država visokog ili umjerenog rizika prema mišljenju MVP-a RH. Nevaljane putne isprave, odnosno neodobravanje vize koje ima za posljedicu odustajanje od putovanja, ni u kojem pogledu ne obavezuje Turističku agenciju “Lily Tours” te se primjenjuju uvjeti otkaza putovanja.

 

 1. PUTNO OSIGURANJE

Sukladno zakonu o pružanju usluga u turizmu djelatnici agencije dužni su putniku ponuditi “paket” putnog osiguranja koji se sastoji od: dragovoljnog zdravstvenog osiguranja za vrijeme boravka u inozemstvu, osiguranja od posljedica nesretnog slučaja, osiguranja prtljage, te osiguranja od otkaza putovanja. Potpisom ugovora putnik potvrđuje da mu je ponuđen paket putnog osiguranja.

 

 1. OSIGURANJE OD RIZIKA OTKAZA PUTOVANJA

Ukoliko putnik prilikom prijave za putovanje predviđa da bi zbog određenih situacija morao otkazati putovanje, preporučujemo uplatu police osiguranja od otkaza. Osiguranje od otkaza ne može se uplatiti naknadno nego samo kod prijave za putovanje.
Osiguranje od otkaza vrijedi samo u sljedećim slučajevima, i to uz obaveznu pismenu potvrdu: vojni poziv, iznenadna bolest, smrtni slučaj u užoj obitelji. Osiguravajuće kuće u pravilu vraćaju 90% cijene aranžmana ili storno troškova ako je opravdani razlog otkaza. Ukoliko putnik nema ugovoreno osiguranje od otkaza, a mora otkazati putovanje i ima potvrdu o vojnom pozivu, iznenadnoj bolesti ili smrtnom slučaju, Turistička agencija “Lily Tours”zadržava pravo isplate prema pravilima navedenim u članku 8. ovog Ugovora. Kod otkazivanja aranžmana ne isplaćuje se trošak nabavke viza i u slučaju da putnik ima uplaćeno osiguranje od otkaza. Uplatom police osiguranja od otkaza putnik sva svoja potraživanja prenosi na osiguravajuće društvo čiju policu osiguranja od otkaza posjeduje, a Turistička agencija “Lily Tours” se obvezuje putniku osigurati svu dokumentaciju potrebnu za ostvarivanje potraživanja putnika prema osiguravajućem društvu, a koja se odnosi na aranžman. Svi uvjeti otkaza navedeni su u polici osiguranja te svakom putniku preporučujemo da ih osobno pročita.

 

 1. OTKAZIVANJE PUTOVANJA OD STRANE PUTNIKA

Ukoliko putnik otkaže uplaćeni aranžman, Turistička agencija “Lily Tours” na ime naknade štete od ukupne cijene aranžmana zadržava:

 

Odmori, skijanje, europska putovanja:

 • do 30 dana prije polaska : 10 % cijene aranžmana, a najmanje 300 Kn
 • 29-22 dana prije polaska: 30 % cijene aranžmana
 • 21-15 dana prije polaska: 40 % cijene aranžmana
 • 14-8 dana prije polaska:  80  % cijene aranžmana
 • 7-0 dana prije,ili nakon polaska: 100 % cijene aranžmana

Daleka putovanja, tečajevi stranih jezika, golf putovanja:

–  do 30 dana prije polaska:                    25 % cijene aranžmana

–  29-15 dana prije polaska                     80 % cijene aranžmana

–  14 -0 dana prije ili nakon polaska     100 % cijene aranžmana

Krstarenja:

– do 46 dana prije polaska:                10 % cijene aranžmana

– 45-31 dan prije polaska:                  25 % cijene aranžmana

– 30 -16 dana prije polaska:               50 % cijene aranžmana

– 15 – 8 dana prije polaska:                80  % cijene aranžmana

– 7- 0 dana prije polaska:                   100 % cijene aranžmana

 

Ukoliko putnik za vrijeme trajanja putovanja na vlastitu želju otkaže putovanje, po povratku nema pravo na isplatu troškova. Ako su u programu određeni drugačiji uvjeti za otkaz putovanja, primjenjuju se otkazni uvjeti utvrđeni u takvom programu.

Ukoliko 15 dana prije polaska na put niste uplatili ostatak iznosa ili osigurali neospornu naplatu aranžmana, možemo smatrati da ste odustali od rezervacije, bez mogućnosti isplate uplaćene akontacije.

 

 1. OBVEZE KORISNIKA PROGRAMA (PUTNIKA)

Korisnik programa je dužan organizatoru prilikom rezervacije pružiti podatke i predati dokumente potrebne za organizaciju programa. Dužan je skrbiti o svojim dokumentima i stvarima, te se osobno pobrinuti da njegovi dokumenti i prtljaga ispunjavaju uvjete predviđene carinskim, zdravstvenim i drugim administrativnim propisima vlastite zemlje kao i zemlje u koju putuje.

 

 1. PRAVO ORGANIZATORA NA OTKAZ PUTOVANJA

Na osnovi važećih zakonskih propisa Turistička agencija “Lily Tours” zadržava pravo na otkaz putovanja najkasnije 5 dana prije polaska ukoliko j putovanje otkazao organizator putovanja za kojeg je “Lily Tours” bio posrednik  u prodaji ili  ukoliko se za putovanje ne prijavi dovoljan broj putnika. Također može potpuno ili djelomično otkazati program ako, prije ili za vrijeme njegove provedbe nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeći.

 

 1. ZDRAVSTVENI PROPISI

Putnik je dužan obavijestiti Turističku agenciju “Lily Tours”o svim činjenicama u pogledu svog zdravlja, navika i sl., a koje bi mogle ugroziti odvijanje putovanja (ako iz zdravstvenih i drugih razloga traži određenu vrstu hrane, boluje od kronične bolesti, alergija i sl.). U nekim programima navedena su posebna pravila za putovanje koja obuhvaćaju obavezno cijepljenje i nabavku odgovarajućih dokumenata. Putnik je dužan obaviti obavezno cijepljenje kao i posjedovati potvrde i dokumente o tome. Preporučujemo uplatu police za zdravstveno osiguranje.

 

 1. PRTLJAGA

Prijevoz prtljage do određene težine, koju određuje prijevoznik, je besplatan. Kod zrakoplovnog prijevoza, višak prtljage doplaćuje sam putnik prema važećim pravilima i cijenama prijevoznika. Djeca do 2. godine nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage. Turistička agencija “Lily Tours”ne preuzima odgovornost za izgubljenu ili oštećenu prtljagu. Prijave za izgubljenu prtljagu putnik upućuje prijevozniku ili hotelu. Kod zrakoplovnog prijevoza, za prtljagu je odgovorna isključivo zrakoplovna kompanija, i to na osnovi propisa koji vrijede u zračnom prometu. U slučaju gubitka prtljage putnik ispunjava obrazac PIR zrakoplovne kompanije koja je izvršila prijevoz te ga predaje predstavniku zrakoplovne kompanije, a jedan primjerak zadržava za sebe. Na osnovi ispunjenog obrasca, zrakoplovna kompanija mu isplaćuje odštetu po propisima koji vrijede u domaćem i međunarodnom putničkom zračnom prometu.
U slučaju gubitka prtljage u hotelu, putnik zahtjev upućuje hotelu u kojem je prtljaga izgubljena. Preporučujemo uplatu police za osiguranje prtljage.

 

 1. OSIGURANJE JAMČEVINE

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, Turistička agencija „Lily Tours“ je sa osiguravateljem sklopila Ugovor o osiguranju za slučaj platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja zbog kojeg  usluga putovanja izostane odnosno radi naknade troškova povratka  putnika u mjesto polaska. U slučaju nastanka osiguranog slučaja Putnik treba na najbrži način kontaktirati osiguravatelja Euroherc osiguranje d.d. Zagreb, Podružnica Varaždin , tel: 042/409-101 (broj police jamčevnog osiguranja: 804104901). Ovaj dokument vrijedi kao Potvrda o osiguranju za slučaj stečaja ili platne nemogućnosti organizatora putovanja.

 

 1. OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, Turistička agencija “Lily Tours” ima kod osiguravajućeg društva Euroherc osiguranje d.d., sklopljen Ugovor o  osiguranju od odgovornosti za štetu koju prouzroči putniku  neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza, broj 804104900. Djelatnici agencije upoznati će PUTNIKA sa sadržajem važećeg Ugovora o osiguranju od odgovornosti za štetu koju Turistička agencija “Lily Tours” prouzroči PUTNIKU neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na paket aranžman, a Putnik potpisom Ugovora o putovanju potvrđuje da je upoznat sa sadržajem navedenog Ugovora o osiguranju.

 

 1. REKLAMACIJE

Ako su usluge iz programa nepotpuno ili nekvalitetno izvršene, putnik ima pravo uložiti pismenu reklamaciju, najkasnije 8 dana nakon završetka putovanja. Naglašavamo da je u interesu putnika da svakako uputi svoj prigovor davatelju usluga na licu mjesta .Ukoliko putnik ne prihvati na samome mjestu ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, organizator neće uvažiti naknadnu putnikovu reklamaciju, niti na nju odgovoriti. Ako uzrok prigovora nije  otklonjen, putnik traži potvrdu od predstavnika ili izvršitelja usluga i prilaže je uz pismeni prigovor. Organizator je dužan donijeti pismeno rješenje na ovaj prigovor u roku 14 dana. Organizator može odgoditi rok rješenja pritužbe zbog prikupljanja informacija i provjere navoda žalbe kod izvršitelja usluga.

 

 1. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Putnik osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci putnika potrebni su u procesu realizacije ugovorenih aranžmana i koristit će se za daljnju komunikaciju. Turistička agencija “Lily Tours” se obvezuje da osobne podatke putnika neće iznijeti iz zemlje osim u svrhu realizacije ugovorenih aranžmana. Iznimka od davanja osobnih podataka trećim osobama odnosi se na ugovaranje polica putnog osiguranja, odnosno ukoliko putnik zaključi policu osiguranja, tada će se njegovi osobni podaci proslijediti osiguravajućem društvu. Osobni podaci putnika čuvat će se u bazi podataka, sukladno Odluci Uprave društva o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka. Putnik je suglasan da se njegovi osobni podaci mogu koristiti u svrhu realizacije ugovornih aranžmana i marketinških akcija Turističke agencije “Lily Tours”.

 

 1. PUTOVANJA U ORGANIZACIJI DRUGIH ORGANIZATORA/TUROPERATORA

Za sve aranžmane gdje je Turistička agencija “Lily Tours” glavni organizator vrijede ovi Opći uvjeti osim u slučaju gdje je Turistička agencija “Lily Tours” posrednik odnosno nije glavni organizator putovanja. Takvi aranžmani će biti posebno označeni i za njih se primjenjuju opći uvjeti odgovornog organizatora te Turistička agencija “Lily Tours” ne odgovara za provedbu turističkih aranžmana drugih organizatora. Potpisivanjem ugovora PUTNIK u cijelosti prihvaća program i uvjete putovanja.

 

 1. INFORMACIJE

Obavijesti koje putnik dobije na prijavnome mjestu ne obavezuju organizatora u većoj mjeri nego što su to obavijesti i informacije navedene u samom programu putovanja.

 

 1. ZAVRŠNE ODREDBE

Ovi uvjeti i uputstva za putovanje isključuju sve dosadašnje uvjete i uputstva o putovanju. Opći uvjeti i uputstva o putovanju su sastavni dio ugovora kojeg putnik sklapa s Turističkom agencijom “Lily Tours”odnosno ovlaštenom turističkom agencijom u kojoj se prijavio za putovanje u organizaciji Turističke agencije “Lily Tours”. Stranke se obvezuju da će moguće sporne slučajeve riješiti sporazumno. Ukoliko to nije moguće, u slučaju spora nadležan je sud u Varaždinu, a primjenjuje se hrvatsko pravo.

 

ODGOVORNI ORGANIZATOR: Turistička agencija”Lily Tours” vl. Ljiljana Čulek,  Varaždin

                                                                 ID.KOD: HR-AB-42-05010000412